Habitat Geri Dönüşüm - Atık Yağ Toplama | Lisanslar

Mail Adresi

info@habitatgeridonusum.com.tr

İzmir Merkez: 0537 365 24 85
Antalya Şube: 0533 398 56 28

1-Atık yağ nedir?


Yağ belirli bir kullanım süresi sonunda fiziksel ve kimyasal olarak kirlenir, orijinal yapısı bozulur ve artık işlevini yerine getiremez ve yağ; kullanılamayarak atık haline gelir. Bu da atık yağdır.


2-Bitkisel atık yağ nedir?


Rafine sanayinden çıkan soap-stock’ları, tank dibi tortuları, yağlı toprakları, kullanılmış kızartmalık yağları, çeşitli tesislerin yağ tutucularından çıkan yağları ve kullanım süresi geçmiş olan bitkisel yağlardır.


3-Ulusal atık taşıma formu nedir?


Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-9/B’sinde yer alan ve atık yağların toplama ve taşıma işlemlerinde kullanılması zorunlu olan formlardır.


4-Lisans nedir ?


Geri kazanım tesislerinin atık yağ toplamak için Bakanlıktan, atık yağ taşıyacak firmaların ve araçların ise ilgili valilikten alacakları yeterlilik belgesidir.


5-Bitkisel atık yağların çevreyle uyumlu yönetimi ne şekilde sağlanmaktadır?


Bitkisel atık yağların çevreyle uyumlu yönetimi, 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre sağlanmaktadır.


6-Bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliğinin amaç ve kapsamı nedir?


Amacı; bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesini, bu atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulmasını, geçici depolama, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin çevreyle uyumlu yönetimi için buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi amacıyla hukuki ve teknik esasların düzenlenmesini sağlamaktır.

Kapsamı; bitkisel atık yağların geçici depolanması, toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertarafı, ticareti, ithalat ve ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve cezai sorumlulukları düzenlemektir.


7-Bitkisel atık yağların yönetimine ilişkin genel ilkeler nelerdir?


Bitkisel Atık Yağların Yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır:

a) Atık yağların ithali yasaktır. İhracatı ve transit geçişiyle ilgili kurallar Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

b) Atık yağların kaynakta azaltılması ve geri kazanılması esastır. Geri kazanıma uygun olmayan atık yağlar bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bertaraf edilir.


8-Bitkisel atık yağ üreticisinin yükümlülükleri nelerdir?


Bitkisel Atık Yağ Üreticisinin yükümlülükleri aşağıda verilmiştir:

a) Atık yağları diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktirmekle,

b) Faaliyetleri sonucu oluşan atık yağların biriktirilmesi için sızdırmaz, iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı bidon, konteyner ve tank gibi toplama kaplarını kullanmakla,

c) Atık yağları lisanslı taşıyıcılarla lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesislerine göndermekle,

d) Atık yağ sevkiyatında ulusal atık taşıma formu kullanmak ve her taşımadan sonra bunların bir kopyasını ilgili valiliğe göndermek, bu belgeleri beş yıl süreyle tesiste muhafaza etmekle,

e) Geri kazanım veya bertaraf tesisleriyle olabilecek uyuşmazlıkları ilgili valiliğe ve Bakanlığa bildirmek, uyuşmazlık giderilinceye kadar uyuşmazlığa konu olan atık yağları kendi depolarında muhafaza altında bulundurmakla yükümlüdürler.


9 – Bitkisel atık yağlar ile ilgili belediyelerce alınacak tedbirler nelerdir?


a) Yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek,

b) Sınırları dâhilinde kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili valiliğe bildirmek, sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlemi uygulamak,

c) 2008 yılından itibaren kullanılmış kızartmalık yağların hanelerden toplanması için gerekli sistemi kurmak, halkı bu konuda bilgilendirerek atık yağ toplama faaliyetlerini 2008 yılı itibariyle başlatmak.


10 – Kullanılmış kızartmalık yağ oluşturan işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmamaları durumunda ne olur?


Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler; sınırları dâhilinde kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını denetlemek, sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlemi uygulamakla sorumludur. Belediyelerin yetki alanı dışında bulunan kullanılmış kızartmalık yağ üreten atık üreticilerine gerekli cezai işlem Mahallin en büyük mülki amiri tarafından uygulanır.


11 – Bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliğine göre işletmelerce izlenecek yol nedir?


a) Bitkisel Atık Yağ Toplama Lisansı Alan Firmalarla veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla irtibata geçilerek yıllık sözleşme yapılır,

b) Yapılan sözleşmenin bir örneği Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına iletilir,

c) Oluşmaya başlayan bitkisel atık yağlar; diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak sızdırmaz ve iç – dış yüzeyleri korozyona dayanıklı toplama kaplarında biriktirilir,

d) Bitkisel atık yağlar biriktikçe, belirli periyotlarla, lisanslı firmalara teslimatı gerçekleştirilir,

e) Bitkisel atık yağların her sevkiyatında ulusal atık taşıma formu kullanılır ve her taşımadan sonra bunların bir kopyası Valiliğe gönderilir.


12 – Bitkisel atık yağların zararları nelerdir?


a) 1 litre atık yağ; 1 milyon litre içme suyunu kirletmektedir.

b) Bitkisel atık yağlar; evsel atık su kirliliğinin % 25’ini oluşturmaktadır.

c) Kullanılmış kızartmalık yağlar; yeraltı sularının kirlenmesine neden olabilir. Kirlenen yeraltı sularını temizlemek çok pahalı ve zordur. Yeraltı suları her ülke için önemli bir içme suyu kaynağıdır.

d) Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar; kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar vermektedir.

e) Bitkisel yağlar yüksek sıcaklıkta kolaylıkla okside olmakta kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra ekotoksik(çevrenin bir veya daha fazla kesimi üzerinde ani veya gecikmeli zararlı etkiler gösteren veya gösterme riski taşıyan madde ve preparatlar) özellikler göstermektedir.

f) Kızartmada kullanılan yağlar; kısa sürede oksidasyona uğrayarak kanserojen bir özellik kazanır. Yanmış yağın yemeklerde kullanılması veya kızartma yapılması sağlığı tehlike altına koymaktır.

g) Bitkisel atık yağlar; atık su toplama sistemlerinin (kanalizasyon, kollektörler) daralmasına ve tıkanmasına neden olmaktadır.

h) Bitkisel atık yağlar; su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önlemektedir.

ı) Bitkisel atık yağlar; zamanla suda bozunarak sudaki oksijeni tüketmektedir.